رفتریاسیون: (Repatriation) بازگشت تعداد کمی از یهودیان لهستان که با آغاز جنگ به داخل خاک شوروی فرار کرده بودند، به لهستان. رفتریاسیون طبق قردادی که بین لهستان و شوروی امضا شده بود، صورت گرفت و بازگشت یهودیان و لهستانیان دارای تابعیت لهستانی را امکان پذیر ساخت. طبق ارزیابی ها، تا پایان سال 1946 حدود 250،000 نفر از آوارگان به خاک لهستان وارد شدند. پس از سال 1946 نیز این روند بازگشت ادامه یافت ولی تعداد کمتری از آوارگان بازگشتند.