پریمو لوی: (Primo Levi – 1919-1987) نویسنده ایتالیایی یهودی که در واقع شیمی دان بود. او در دسامبر 1943 به عنوان پارتیزان دستگیر شده و اعتراف نمود که یهودی می باشد. وی در اردوگاه انتقالی بازداشت شده، در فوریه 1944 به آشویتس فرستاده شد. به مدت 10 ماه در آشویتس زندانی بود و این دوران اثر بسزایی بر دنیای معنوی او گذاشت. او به دست ارتش سرخ در 27 ژانویه 1945 آزاد گشت. اولین کتابش در مورد زندگی در اردوگاه  را در سال 1947 و به اسم "آیا این است انسان" نوشت. کتابهای او به زبان های بسیاری ترجمه گردیده. وی در آوریل 1987 خودکشی نمود.