"اونگ شبات" - لذت شنبه: اسم رمز آرشیو زیرزمینی که توسط دکتر امانوئل رینگلبلوم، تاریخ دان، در دوران اشغال و زندگی در گتو ورشو برپا و راه اندازی شد (نام دیگر آن، "آرشیو رینگبلوم" است). رینگلبلوم این آرشیو را در اوایل جنگ با هدف جمع آوری سیستماتیک شواهد درباره رویدادها در گتوی ورشو و لهستان اشغالی برپا کرد. در اوج عملیات اخراج بزرگ از گتو، مدارک این آرشیو در زیر زمین دفن شد. مدارک دیگری نیز در ماههای ژانویه و آوریل 1943 مدفون گردید. مدارک آرشیو در جعبه های فلزی و در کوزه های شیر مهر میشد و در مکان های مختلف در گتو دفن میشد. دو قسمت از سه قسمت آرشیو، چند سال پس از پایان جنگ کشف شد و در حال حاضر در "موسسه یهودی تاریخ در ورشو" نگهداری میشود.