قوانین نورنبرگ (Nuremberg): مجموعه ای از قوانین نژادپرستانه که در 15 سپتامبر 1935 اعلام گشته و نقطه عطفی در سیاست قانون گذاری ضد یهودی در آلمان بود. "قانون تابعیت رایش" و "قانون دفاع از نژاد و شرافت آلمانی"  دو قانون اصلی این دسته از قوانین بود. بموجب این دو قانون، تابعیت یهودیان که در واقع نژاد بیگانه بشمار می رفتند لغو، روابط جنسی بین یهودیان و غیر یهودیان ممنوع شناخته شد. بکارگیری مستخدم آلمانی در خانه های یهودیان نیز ممنوع گشت. هدف از این قوانین متمایز نمودن یهودیان و آلمان ها از نظر حقوقی و اجتماعی در آلمان بود.