"شب کریستال" : لقب حمله به یهودیان که در شب بین 9 و10 نوامبر 1938 (18-19 آبان 1317) در سراسر آلمان و اتریش رخ داد. این حمله به عنوان واکنش به قتل ارنست فوم رات، دبیر سوم سفارت آلمان در پاریس، به دست هرشل گرینشپن، که والدینیش به زبونشین رانده شده بودند، قلمداد شد. در خلال این حمله، حدود 1,000 کنیسه در سراسر رایش آتش زده شدند و یا کاملا تخریب گردیدند. بیش از 800 مغازه سوزانده و مورد سرقت قرار گرفتند و صدها محله مسکونی تخریب شده و آسیب دیدند. این حمله به خاطر شیشه های شکسته کنیسه ها و مغازه های یهودیان، "شب کریستال" نام گرفت. 91 یهودی در این حمله به قتل رسیدند و حدود 300،000 نفر، تنها به خاطر یهودی بودنشان دستگیر و به اردوگاه های تمرکز فرستاده شدند. با به پایان رسیدن این حمله، یهودیان مجبور به پرداخت جریمه یک میلیارد مارکی شدند و وادار گردیدند خود، اموال آسیب دیده شان را ترمیم کنند.