کاپو: (Kapo) لقب سران واحدهای کار در اردوگاهها که توسط مأموران اس.اس. گماشته میشدند. در بعضی مواقع، این واژه به همدستان نازیها و یا زندانیان دارای وظایف دیگر اشاره میکند، اما در اصل، این لقب برای مسئولان واحد های کار انتخاب شده بود. نازی ها برای کاپو وظیفه ای در تشکیلات انضباط و ترور اردوگاه اختصاص داده بودند. درواقع، بین این افراد کسانی بودند که وظایفی را که نازی ها به عهده آنها سپرده بودند با  علاقمندی انجام میدادند، و کسانی نیز بودند که سعی میکردند این کار را تا آنجا که قادر بودند با ملایمت انجام دهند.