یودنرات: "شوراهای یهودیان" که به دستور آلمان ها در جوامع یهودی در مناطق اشغالی اروپا دایر شدند. این شوراها در  "گنرال گوورنمنت" (حکومت عمومی) در اواخر سپتامبر 1939 به دستور رینهارد هایدریخ رئیس پلیس امنیتی و با حکمی که  هانس فرانک فرماندار حکومت عمومی که در اواخر 1939 صادر نمود برپا شدند. در برخی اماکن  این ارگان به نام های دیگری مانند الستنرات (شورای پیران) و یا یودشه رات (Joodsche raad) خوانده می شد. حوزه مسئولیت شورا غالبأ شامل تنها یک شهر بود ولی شوراهای منطقه ای و کشوری نیز وجود داشت. آلمان ها از این شوراها به عنوان وسیله ای برای انتقال فرمایشات خود به جامعه یهودی استفاده می نمودند. شوراها نیز سعی مینمودند که بیانگر مواضع یهودیان در مقابل آلمان ها باشند. دشوارترین وضعیتی که شوراها با آن مواجه بودند تقاضای آلمان ها برای تعیین تعدادی مشخص از افراد یهودی به منظور روانه نمودن آنها به اردوگاه های مرگ بود.