کنفرانس اویان (Évian): کنفرانسی جهانی به منظور رسیدگی به امور آوارگان که با پیشنهاد آمریکا در ژوئیه 1938 در شهر اویان واقع در فرانسه برگزار گردید. این کنفرانس عدم توانایی و درماندگی در حل مشکل آوارگان یهودی را تأیید نمود. هیچ کشوری جهت انجام کاری برای آوارگان یهودی در اروپا از خود آمادگی نشان نداد. (Évian): کنفرانسی جهانی به منظور رسیدگی به امور آوارگان که با پیشنهاد آمریکا در ژوئیه 1938 در شهر اویان واقع در فرانسه برگزار گردید. این کنفرانس عدم توانایی و درماندگی در حل مشکل آوارگان یهودی را تأیید نمود. هیچ کشوری جهت انجام کاری برای آوارگان یهودی در اروپا از خود آمادگی نشان نداد.