مرگ با ترحم: این نام رمزی بود که نازی ها به برنامه خود جهت قتل تمامی عوامل "غیر اجتماعی" در جامعه آلمانی، و به عبارتی دیگر افراد عقب افتاده  و فلج و بیماران روحی داده بودند. قتل در تأسیسات مربوطه به روش مسموم نمودن قربانیان بوسیله گاز انجام می گرفت. این عملیات که با شروع جنگ آغاز شد، رسما در سپتامبر 1941 متوقف گردید ولی عملا تا پایان جنگ ادامه یافت.  شمار قربانیانی که در چهارچوب برنامه مرگ با ترحم به قتل رسیدند 100,000 نفر تخمین زده شد.