اینزتسگروپن: (Einsatzgruppen) "گروه های عملیاتی" متحرکی که از افراد پلیس آلمانی، اس.د.  (سرویس امنیتی اس.اس.) و نیروهای امدادی محلی تشکیل شده بودند. اینزتسگروپن در مناطق تحت تصرف آلمان ها فعالیت می کرد. چهار واحد عملیاتی اینزتسگروپن همراه ارتش که در ژوئن 1941 به شوروی حمله نموده بود  به پیش می رفتند. ماموریت اصلی آنها قتل یهودیان در این مناطق بنا بر دستورات دفتر مرکزی امور امنیتی رایش بود. قتل به شیوه مرگ دست جمعی در گودال های تیراندازی و نیز با کامیون های گاز انجام می گرفت.