آدولف آیشمن (Adolf Eichmann) (1906-1962): رئیس اداره ای در گشتاپو که مسئول پیاده نمودن "راه حل نهایی مسئله یهودیان" بود. در سال 1938،  او مهاجرت اجباری یهودیان وین را مدیریت نمود. در سال 1939، به ریاست اداره امور یهودیان در گشتاپو در آمد. آیشمن مسئولیت عملیات تبعید به لینسکو را به عهده داشت و مقدمات کنفرانس وانزه را مهیا نموده و در آن نیز به عنوان متخصص امور اخراج  شرکت کرد. آیشمن با کمک نمایندگان خویش، عملیات راندن یهودیان از کشورهای اروپایی به اردوگا های مرگ را مدیریت نمود. او شخصأ در رأس عملیات اخراج حدود نیم میلیون یهودی از مجارستان به آشویتس ایستاد. وی در پایان جنگ و با کمک واتیکان به آرژانتین متواری شد. در ماه مه 1960، آیشمن به دام مأموران موساد (سازمان اطلاعات و مأموریت های ویژه اسرائیل) افتاد و به اسرائیل برده شد. در فی مابین سال های 1961-1962، او در دادگاه ویژه ای محاکمه شده و در پایان محاکمه اعدام گردید.