اردوگاه های آوارگان: اردوگاه هایی که متفقین در خاک آلمان، اتریش و ایتالیا برپا کردند. در ابتدا، دولت های اشغالگر، ویژگی مسئله آوارگان یهودی را نپذیرفتند، ولی به مرور زمان، اردوگاه های جداگانه برای آوارگان یهودی برپا شد که توسط تیمهای UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)، جوینت و سایر سازمانهای کمک رسانی یهودی، اداره میشد. با وجود شرایط ویژه و محدود کننده، زندگی در این اردوگاهها مملو از فعالیت و نشاط بود.