خلمنو: (Chelmno) اردوگاه مرگ واقع در 70 کیلومتری غرب لودژ. این اولین اردوگاهی بود که جهت کشتار همگانی یهودیان با گاز مورد استفاده قرار گرفت و نیز اولین مکان در خارج از مناطق اشغالی شوروی بود که در آن عملیات کشتار در چهارچوب "راه حل نهایی مسئله یهودیان" انجام گرفت. هدف این اردوگاه کشتار یهودیان گتو لودژ و ناحیه  ورتگاوو (Warthegau) بود. سه عدد کامیون مخصوص قتل با گاز در خلمنو فعال بودند. کشتار در خلمنو در تاریخ 7 دسامبر 1941 آغاز شد. در این اردوگاه 320,000 نفر به قتل رسیدند که 98 درصد از آنان یهودی بودند.