فرار: خروج همگانی یهودیان بازمانده از اروپای شرقی، به خصوص لهستان، که در سال 1944 به سوی آلمان و کشورهای غربی اروپا آغاز شد اینگونه نامیده شد. یهودیان در این کشورها در اردوگاه های آوارگان اسکان داده شدند. اغلب آنها به اسرائیل رفتند (برخی از آنان به صورت مهاجران غیر قانونی)، و بقیه به کشورهای مختلف مهاجرت نمودند.