بلزتس: (Belzec) اردوگاه مرگ واقع در جنوب شرقی لهستان. این اردوگاه یکی از اردوگاه های "عملیات رینهارد" بود و در مارس 1942 شروع به فعالیت نمود. حدود 600,000 قربانی در بلزتس به  قتل رسیدند، اکثر آنها یهودی بودند و هزاران کولی نیز در میان آنان وجود داشتند. عملیات قتل عام در اردوگاه در دسامبر 1942 متوقف شد و تا بهار 1943، آلمان ها به سوزاندن اجساد قربانیان و محو نمودن اثرات قتل عام در آن محل پرداختند.