عملیات بارباروسا: (Operation Barbarossa) اسم رمز آلمانها برای هجوم به شوروی در 22 ژوئیه 1941 (31 تیر 1320). با هجوم به شوروی، کشتار گسترده یهودیان در مناطق اشغال شده توسط آلمانها آغاز شد.