مهاجرت 2. : لقبی که به مهاجرت غیر قانونی به سرزمین اسرائیل در زمان قیمومیت بریتانیا داده شد. در سه سال آخر مهاجرت غیر قانونی، یعنی 1945 تا 1948، بیش از 83,000 نفر با 64 کشتی  به سوی این کشور مهاجرت کردند. مراکز مهاجرت در سراسر اروپا تشکیل شده بود: در فرانسه، ایتالیا، یوگوسلاوی، یونان و غیره.