هولوکاست

پایان جنگ و بازماندگان

آخرین گتو ها و اردوگاهها

لوازم
  • آخرین نامه از یک مادر و خواهر
  • دعای عید "روش هشانا" – سال نو یهودیان -  که با مداد روی کیسه های سیمان نوشته شده.
  • انواع بازوبندهایی که توسط انجمن یهودیان در گتوی كاوناس (Kaunas) تهیه شده بود.
  • شانه ای برای هدیه تولد در گتوی لودژ.