هولوکاست

پایان جنگ و بازماندگان

آخرین گتو ها و اردوگاهها

گالری تصاویر
  • بیالیستوک، لهستان، اوت 1943 – اخراج از گتو.
  • كاوناس (Kaunas)، لیتوانی، 26 اکتبر 1943 – اخراج یهودیان از گتو به اردوگاههای آشویتس و کلوگه.
  • برگن بلزن، 1945 – یکی از نجات یافتگان پس از آزادی.
  • برگن بلزن 1945 – نجات یافتگان پس از آزادی.