هولوکاست

پایان جنگ و بازماندگان

ماه های آخر رایش سوم

گالری تصاویر
  • منطقه داخائو، آلمان، 1945 – زندانیان اردوگاه در راهپیمایی مرگ بار. زندانیان مجبور بودند صدها کیلومتر بدون آب یا نوشیدنی راه پیمایی کنند تا متفقین نتوانند آنها را آزاد نمایند.
  • آشویتس، لهستان –زندانیانی که بر روی تخت های چوبی در آلونک ها، پس از آزادی استراحت میکنند.
  • برگن بلزن، مه 1945 – زندانیان بازمانده پس از آزادی.
  • برگن بلزن، مه 1945 – اجساد زندانیان در محوطه بیرون.
  • ماوتهاوزن، اتریش، مه 1945 – زندانیان آزاد شده.
  • بوخنوالد، آلمان -  زندانیان کنار آلونک، در هنگام آزادی.
  • برگن بلزن، آلمان –زنان زندانی آزاد شده، در داخل آلونک در اردوگاه زنان.
  • لامبخ، اتریش، 1945 – کودکان در اردوگاه پس از آزادی.