هولوکاست

سرنوشت یهودیان در سراسر اروپا

قتل عام یهودیان لهستان

لوازم
  • زنجیرهایی که پای زندانیان کار اجباری را در اردوگاه مرگ خلمنو (Chelmno) با آن به زنجیر میکشیدند.
  • آثار باقی مانده از لوازم  شخصی که از اردوگاه مرگ خلمنو (Chelmno) پیدا شده
تنها 3 نفر توانستند از این اردوگاه مرگ جان سالم به در ببرند.
  • قوطی های گاز سیکلون ب از اردوگاه مایدانک (Majdanek).  دریافتی از موزه مایدانک.
  • تختخواب چوبی مورد استفاده زندانیان در داخل یکی از آلونک های زندانیان در مایدانک (Majdanek)