هولوکاست

نجات

"بچه های تهران"

گالری تصاویر
 • "بچه های تهران" در اردوگاه موقت
 • تهران، ایران - درمانگاه در اردوگاه موقت "بچه های تهران". این عکس در سال 1942 در اردوگاه موقتی که گروه "بچه های تهران" در آن اقامت داشتند، گرفته شده است.
 • تهران، ایران – نوجوانانی که جزء گروه "بچه های تهران" بودند در اردوگاه موقت، سال 1942.
 • خدرا، اسرائیل در قیمومیت انگلیس - اجتماع انبوهی از مردم که در ایستگاه قطار برای استقبال از "بچه های تهران" در انتظارند.
 • تهران، ایران - اتاق غذا خوری در اردوگاه "بچه های تهران".