هولوکاست

نجات

نیکوکاران جامعه بشری

لوازم
  • دوچرخه ای که ماری رز ژینست به وسیله آن نامه ایی در اعتراض به اخراج یهودیان را منتقل کرده است.
در 26 اوت 1942، پییر ماری ماتیاس، اسقف مونتووان  فرانسه  پیامی اسقفی صادر و در آن اخراج یهودیان را محکوم کرد. تیاس به رز ماری ژینست یکی از مددکاران اجتماعی کاتولیک بود روکرده از او درخواست کرد که پیامش را سریعا منتشر کند. ژینست نسخه های کپی شده را گرفته و با دوچرخه اش به ده ها شهر، دهکده ها و روستاهای کوچک رفت. پیام  منتشر شده کم کم در کلیساها در کلیه مناطق خوانده شد. از طرف ید و شم به اسقف  تیاس و ماری رز نشان "نیکوکاران جامعه بشری" اعطا شد.
  • قایقی متعلق به ژیلبرت لاسن، صیادی از دهکده گیللیا در دانمارک که به وسیله آن جمعی از یهودیان را به سوییس که در آن زمان بی طرف بود فراری داد- اکتبر 1943
  • مدال های نیکوکاران جامعه بشری
  • دیپلم افتخار که  به نیکوکاران جامعه بشری اهدا می شود