هولوکاست

نجات

نجات به دست یهودیان

گالری تصاویر
  • گیزی فلایشمن، از سران "ویتسو" (سازمان بین المللی زنان صیونیست) و یکی از رهبران "گروه کار" در اسلوواکی.
  • خاخام میخائل دوو وایسمندل، حاخام " یشیوا" (مدرسه عالی مذهبی یهود)  نیترا و یکی از سران "گروه کار" در اسلوواکی.