هولوکاست

نجات

"در آن روزها، تاریکی بر آسمان و زمین حکم فرما بود و به نظر می آمد که دروازه های رحمت بسته شده اند. ذابح ذبح میکرد، یهودیان به قتل میرسیدند و دنیای اطراف یا شریک جرم و یا بی تفاوت بود. افراد کمی شهامت به خرج میدادند و با رنج دیدگان همدردی میکردند. آن مردان و زنان اندک نیز، حساس، وحشت زده و درمانده بودند –آنان با بقیه چه فرقی داشتند؟ {.. } باید به یاد داشته باشیم که چیزی که از همه بیشتر قربانی را تحت فشار قرار می دهد، بی رحمی دشمن نیست، بلکه بی تفاوتی افرادی است که دخالت نمیکنند. باید به خاطر داشته باشیم که با اینهمه، لحظه ای فرا میرسد که انسان کاری را به فرمان وجدان انجام می دهد... به همین خاطر، باید از انسانهای نیکوکاری که در هولوکاست از یهودیان حمایت کردند تقدیر کنیم. باید از آنان بیاموزیم و آنها را با سپاسگذاری و امیدوارانه بخاطر داشته باشیم."

الی ویزل

بسیاری از یهودیان جان خود را برای نجات یهودیان دیگر – اعضای خانواده و افراد غریبه - به خطر انداختند، و در برخی موارد برای رسیدن به این هدف از امکان فرار خود چشم پوشی کردند. قدرت روحی و ارزش های انسان دوستانه، یاری، رسیدگی به دیگران و حمایت از ضعیفان در کنار گرسنگی، بیماریها و مرگ در گتو، در اردوگاه ها و مخفیگاه ها، نزد این افراد متبلور میشد.

ده ها هزار نفر غیر یهودی نیز، زندگی خود را برای نجات یهودیان به خطر انداختند و بسیاری از آنان به این خاطر مجازات شدند و به قتل رسیدند. با وجود خطر و دشمنی محیط اطراف، آنها کودکان یهودی را به خانه های خود میبردند، تمامی اعضای خانواده ها را مخفی میکردند و نیازهای مالی آنان را برطرف مینمودند. این افراد، شبکه هایی برای فراری دادن کودکان به کشورهای بی طرف نیز برپا کردند.

ماموریت نظامی شکست ماشین جنگی آلمان، در راس برنامه متفقین قرار داشت. اطلاعات مربوط به وقایعی که در گتوها و اردوگاه های مرگ می افتاد به طور تدریجی به متفقین منتقل میشد ولی گاهی با ناباوری آنان روبرو میگردید، حتی پس از آن که شواهد به آنان ارائه میشد، سیاست متفقین بر آن بود که بهترین راه برای متوقف کردن ظلم رژیم نازی، پیروزی در جنگ است. نهادهای بین المللی ذی نفوذ مانند کلیسای کاتولیک، معمولا از ابراز اعتراض آشکار و قاطع علیه نازی ها خود داری میکردند. با این وجود، همانگونه که در رومانی و مجارستان اتفاق افتاد، دخالت های دیپلماتیک کشورهای جهان آزاد، و در راس آنان ایالات متحد آمریکا، از قتل عام یهودیان بسیاری جلوگیری کرد.