هولوکاست

مقاومت و جنگ

قیام گتوی ورشو

لوازم
  • یکی از جعبه هایی که در آن آرشیو زیرزمینی که توسط دکتر امانوئل رینگلبلوم در گتو ورشو  اداره میشد جاسازی شده بوده است.
  • یک تفنگ از قیام گتوی ورشو.