هولوکاست

مقاومت و جنگ

قیام گتوی ورشو

گالری تصاویر
  • ورشو، لهستان، 1943 – دستگیری افرادی که درپناهگاه زیرزمینی بودند.
  • ورشو، لهستان، 1943 – ماموران ژنرال شتروپ هنگام سرکوب قیام گتوی ورشو کنار ساختمانهای به آتش کشیده شده ایستاده اند.
  • ورشو، لهستان، 1943 – سربازان آلمانی زنان و کودکان را هنگام سرکوب قیام گتوی ورشو با اسلحه تهدید میکنند.
  • ورشو، لهستان، 1943 – یهودیانی که هنگام سرکوب قیام گتوی ورشو به دست آلمانها دستگیر شده اند.
  • ورشو، لهستان، 1943 – مردخای آنیلویچ، فرمانده قیام گتوی ورشو
  • ورشو، لهستان، 1943 – یک مرد یهودی در حالی که از پنجره طبقه چهارم ساختمان شعله ور خود را به پائین می اندازد و جان می سپارد.