هولوکاست

مقاومت و جنگ

روح انسان در سایه مرگ

لوازم
  • نسخه ای از نقاشی هایی که زندگی در اردوگاه گیرس را از دیدگاه میکی ماوس  نشان میدهند. هورست روزنتال که در این اردوگاه کشته شد این نقاشی ها را به تصویر کشیده است.
  • شانه ای که به دست مارگوت پینک در اردوگاه رایشنباخ ساخته شده است.
  • مهره های شطرنج که یکوتیئل شطرن آن را برای پسر نه ساله اش، نوح، در مخفیگاه و هنگام سرگردانی بین روستاهای دورافتاده در اسلوواکی، با قلمتراش تراشیده است.