هولوکاست

مقاومت و جنگ

مقاومت و قیام های یهودیان

گالری تصاویر
  • جنگل نالیبوکی، لهستان، مه 1944 – یهودیان در اردوگاه خانوادگی بیلسکی.
  • برانسک، لهستان، 1942 – گروهی از پارتیزانهای یهودی در جنگل برانسک.
  • ویلنا، لهستان، 1944 –  سه پارتیزان یهودی: ویتکه کامپنر- کوونر(دست راست)، ابا کوونر و روژکه کورچاک.
  • ویلنا، لهستان، ژوئیه 1944 – پارتیزانهای یهودی عضو "اف – پ -  او" (سازمان پارتیزانهای متحد) که از گتو به جنگلهای رودنیکی فرار کردند، در حال بازگشت به ویلنا پس از آزادی.
  • رودنیک، لهستان، 1944 – اوراهام شبرینسکی (در مرکز عکس) با افسر روس و پارتیزان لونیکا.
  • ورشو، لهستان، 1943 – مردخای انیلویچ،  فرمانده قیام گتوی ورشو.
  • بیالیستوک، لهستان، 1943 – مردخای تننبوییم تمروف، فرمانده گروه زیرزمینی گتو.