هولوکاست

مقاومت و جنگ

سربازان یهودی در ارتش های متفقین

لوازم
  • کت سربازی به نام زئو بن یهودا که در تیپ یهودی ارتش انگلیس خدمت می نمود.
  • نوار شناسایی و گیره متصل کننده آن متعلق به شموئل گفنی سرباز تیپ یهودی در ارتش انگلیس، وی پیش از جنگ از لیتوانی به اسرائیل مهاجرت کرد.
  • لوح شناسایی شموئل خازا که در ارتش لهستان مشغول به خدمت بوده است.
  • نشان آستین سرباز تیپ یهودی در ارتش انگلیس، متعلق به شموئل گفنی که پیش از جنگ از لیتوانی به اسرائیل مهاجرت کرد.
  • دستمال سرباز تیپ یهودی در ارتش انگلیس، که به شموئل گفنی تعلق داشت. وی پیش از جنگ از لیتوانی به اسرائیل مهاجرت کرد.