هولوکاست

مقاومت و جنگ

سربازان یهودی در ارتش های متفقین

گالری تصاویر
  • فلسطین در قیمومیت بریتانیا  – حنا سنش زن چترباز یونیفرم پوش.
  • پولینا گلمن، سرباز زن یهودی که در ارتش سرخ خدمت کرد و نشان افتخار "قهرمان شوروی" را دریافت نمود.
  • بوریس بولتاکس، فرمانده یهودی تیپ 312  ارتش سرخ که واحدش از پیشروی آلمانها در ورودی  والدای جلوگیری کرد.