هولوکاست

زندگی در اردوگاه ها

"زمان در آنجا مانند اینجا، بر روی کره زمین، نیست... ساکنان آن سیاره نام، پدر و مادر و فرزند نداشتند. آنها طبق قوانین طبیعت دیگری نفس می کشیدند، آنها طبق قوانین این دنیا زندگی نمیکردند و نمیمردند. نام آنان شماره ای بیش نبود."

ک. تسنیک (یاخیئل دینور)

زندانیان یهودی به بیگاری گماشته میشدند. در آغاز در مزارع  کشاورزی، ترمیم جاده ها و از بین بردن جنگل ها و بعدا در کارخانجات صنعتی و مهمات. کارخانه های خصوصی هم از کار زندانیان یهودی استفاده میکردند. زندانیان پیوسته به دست افراد مافوق مورد ضرب و شتم قرار میگرفتند و جیره غذایشان کمتر میشد یا از آنان سلب میگردید.

بیش از نیم میلیون یهودی به دنبال شکنجه های بی وفقه و گرسنگی، در حالیکه دسترسی به دارو نداشتند، در اردوگاه های کار به هلاکت رسیدند.