هولوکاست

زندگی در اردوگاه ها

زندگی روزمره در اردوگاه ها

لوازم
  • سرخاب
  • "شوفار" – شاخ قوچ  (از آن در مراسم مذهبی یهودیان به عنوان شیپور استفاده می شود)
  • شلاقی که از آن برای زدن زندانیان در اردوگاه بوخنوالد استفاده میشد. یک سرباز انگلیسی که یکی از آزاد کنندگان اردوگاه بود، این شلاق را از یکی از نگهبانان گرفت.