هولوکاست

زندگی در اردوگاه ها

اردوگاه های تمرکز و کار

لوازم
  • دست کش هایی که از پتو در برگن بلزن درست شدند.
  • عکس هایی از زندگی زندانیان در اردوگاه بون لا رولان  که روی دسته جاروی  چوبی کنده شده.
  • شلاقی که برای زدن زندانیان در اردوگاه بوخنوالد استفاده میشد.