هولوکاست

اجرای راه حل نهایی

" اکنون فهمیدیم که زبان آدمی قدرت بیان این هتک حرمت و از دست دادن انسانیت را ندارد. چیزی برایمان باقی نمانده: لباسها و کفشهایمان را نیز گرفتند. حتی موهایمان را برایمان باقی نگذاشتند. اگر حرفی بزنیم، به آن گوش نخواهند داد، و اگر هم گوش دهند، نخواهند فهمید. به زودی ناممان را هم از ما خواهند گرفت. به پست ترین نقطه رسیده ایم..."

پریمو لوی

 

با آغاز اجرای راه حل نهایی در سراسر اروپا، یهودیان مجبور شدند کلا در نزدیکی ایستگاه قطار جمع شوند و از آنجا به اردوگاه های مرگ رانده شدند. آنان محکوم به سفر طولانی در شرایطی شدند که قربانیان بسیاری داشت. در اردوگاه های مرگ، یهودیان اروپا به طور سیستماتیک، در چارچوب برنامه "راه حل نهایی" قتل عام شدند. در برخی از اردوگاه ها، اتاق هایی دائمی به منظور قتل با گاز ساخته شدند. با رسیدن قطارهای رانده شدگان به اردوگاه های بلزتس، سوبیبور، تربلینکا و خلمنو، تمامی آنان - مردان، زنان و کودکان مستقیما به کام مرگ فرو رفتند