هولوکاست

اجرای راه حل نهایی

راندن یهودیان اروپا به سوی نابودی

لوازم
  • وسایلی که یهودیان پس از رانده شدن به اردوگاههای مرگ با خود بردند.
  • مو های بافته لیلی هیرش.