هولوکاست

اجرای راه حل نهایی

اردوگاه های مرگ

لوازم
  • پیراهن کارولینا شتاینر
  • باقیمانده لوازم  شخصی که در اردوگاه مرگ "خلمنو" (Chelmno) یافته شده.
  • برچسب (گاز) سیکلون ب  از اردوگاه مایدانک.  دریافتی از موزه مایدانک.
  • زنجیر های پا که به پاهای کارگرهای اجباری یهودی در اردوگاه مرگ "خلمنو" (Chelmno)  بسته میشد.
  • سکوی مورد استفاده ی زندانیان در یکی از آلونک های زندانیان در مایدانک