هولوکاست

اجرای راه حل نهایی

اردوگاه مرگ آشویتس- بیرکناو

گالری تصاویر
 • بیرکناو، لهستان، 27 مه 1944 – عملیات گزینش روی سکوی قطار
 • بیرکناو، لهستان، 27 مه 1944 – عملیات "گزینش" روی سکوی قطار. مردمی که در زمینه عکس دیده میشوند در حال رفتن به طرف سلول گاز شماره 2 هستند، قسمتی از ساختمان کوره آدم سوزی نیز در مرکز عکس دیده میشود.
 • بیرکناو، لهستان، 27 مه 1944 - یهودیانی که از واگن ها پیاده شده اند، قبل از عملیات "گزینش" روی سکو ایستاده اند.
 • بیرکناو، لهستان- زنان وکودکانی که توانایی کار کردن ندارند، بدون اینکه بدانند به سوی سلول گاز شماره 4 میروند.
 • بیرکناو، لهستان، مه 1944 - زنان و کودکان یهودی که برای کشته شدن انتخاب شده اند، بدون آنکه بدانند به سوی سرنوشت مرگبارشان میروند – جلوی سلول گاز شماره 3 ایستا ده اند.
 • بیرکناو، لهستان، مه 1944- زنان به صف، در اردوگاه زنان ایستاده اند.
 • بیرکناو، لهستان، 1944- منطقه گودالهای آدم سوزی که با حصار گیاهی احاطه شده بود و از آن برای سوزاندن جنازه ها ، مخصوصا هنگامی که کوره های آدم سوزی کار نمیکردند استفاده میشد. این عکس یکی از تنها سه عکسی است که بیانگر سوزاندن اجساد در اردوگاه آشویتس 2 – بیرکناو میباشد. این عکسها را مأمور کوماندو ویژه به طور مخفیانه گرفته و توسط گروه زیرزمینی بین المللی که در اردوگاه فعالیت میکرد به خارج از اردوگاه انتقال داده شدند.
 • خالکوبی شماره بر روی دست افراد در اردوگاه آشویتس