هولوکاست

آغاز راه حل نهایی مسئله یهودیان

کنفرانس وانزه

گالری تصاویر
  • ویلایی که در آن کنفرانس وانزه برلین بر پا شده بود.
  • متنی از پروتوکل کنفرانس وانزه که در آن به تعداد یهودیان شامل برنامه راه حل نهایی اشاره شده. تعداد آنان 11 میلیون نفر برآورد شده بود.