هولوکاست

آغاز راه حل نهایی مسئله یهودیان

هجوم به شوروی وآغاز قتل عام

لوازم
  • شال اتل ستولیار که در گودال مرگ در ناحیه ژیتومیربه قتل رسید.
  • کفشی که در داخل گورهای دسته جمعی که در آن حدود 10,000 یهودی از برنوویچ که در بلاروس قتل عام شدند پیدا شد.