هولوکاست

آغاز راه حل نهایی مسئله یهودیان

قتل عام یهودیان رومانی

لوازم
  • بازی شطرنج که منخم شرف آن را از دست سازنده اش یولیوس دراکمن در ترانسنیستریا، در زمان آزادیش پیش از سفر در سال  1944 هدیه گرفت.
  • بازی شطرنج که منخم شرف آن را از دست سازنده اش یولیوس دراکمن در ترانسنیستریا، در زمان آزادیش پیش از سفر در سال  1944 هدیه گرفت.
  • کمربند فلزی حاوی اظهارنامه سرنوشت زندانیان اردوگاه وافنیار در ترانسنیستریا.
  • جعبه ای ابتکاری برای نگهداری ترنج (یهودیان از ترنج در برخی از مراسم مذهبی استفاده می نمایند).
  • طومار کتاب تورات روی استوانه های چوبی ("عتص هحییم" – درخت زندگی)، با روکش مخملی.