هولوکاست

آغاز راه حل نهایی مسئله یهودیان

قتل عام یهودیان رومانی

گالری تصاویر
  • وولچینتی، رومانی، 19 ژوئن 1942- اخراج یهودیان به ترانسنیستریا روی رودخانه هنیسترو (دنیستر).
  • بریچوو، بسرویا، روما نی، 1941- اخراج یهودیان.
  • رومانی- یهودیان جمع آوری شده به دست سربازان آلمانی و رومانی پیش از کشتار آنان.
  • ساباووانی، رومانی، 3 ژولای 1941- جنازه های یهودیانی که با قطار از یاسی اخراج شدند.
  • ترانسنیستریا، اوکراین- عکس زنان وکودکان که مخفیانه  در سال 1941 به سوئیس برده شد.
  • یاسی، رومانی، 28 ژوئن 1941- یهودیانی که در کشتار همگانی  به قتل رسیدند.