هولوکاست

آغاز راه حل نهایی مسئله یهودیان

"مردم برهنه از پله هایی که در دیوار گودال تعبیه شده بود پایین رفتند، سر کسانی را که بر روی زمین دراز کشیده بودند لگدمال کردند تا به مکانی که مامور اس.اس. به آنان دستور داده بود برسند، و بر روی مرده ها یا کسانی که هنوز زنده بودند دراز کشیدند. سپس چندین بار صدای شلیک گلوله به گوش رسید. درون گودال را نگاه کردم و و اجساد نیمه جان و جنازه های بی جان را که آرام خفته بودند دیدم. از پس گردن ها خون جاری بود."

از شهادت نامه هرمن فریدریخ گراوه، مهندس آلمانی، رییس شرکت "یونگ" در اوکراین، از آنچه که در اکتبر 1942 در دوبنا و در وهلین دید. این شهادت در دادگاه بین المللی نظامی در نورنبرگ داده شده.

گرفته شده از : سپکتور شموئل، هولوکاست یهودیان وهلین، صفحه 146-147

 

با هجوم ارتش آلمان به شوروی در 22 ژوئن 1941، قتل عام یهودیان به ضرب گلوله آغاز شد. تا پایان 1941 ، 80 درصد از یهودیان لیتوانی و تا اوایل 1943 اکثر یهودیان غرب اوکراین و غرب بلاروس به قتل رسیدند. در ماه های اول هجوم آلمانها به شوروی، حدود 150,000 نفر از یهودیان رومانی نیز به دست آلمانها و رومانی ها به قتل رسیدند.

 در ژانویه 1942 کنفرانس وانزه به منظور هماهنگی اجرای "راه حل نهایی مسئله یهودیان" در وانزه در نزدیکی برلین تشکیل شد. این واژه در حقیقت پوششی بود برای برنامه شیطانی قتل عام قوم یهود در اروپا و شمال آفریقا.