هولوکاست

گتو

گتو ورشو

لوازم
  • جعبه آهنی که در آن آرشیو اسنادی به اسم "اونگ شبات"  (لذت شنبه) نگهداری می شد.
  • نامه خداحافظی به زبان لهستانی و "ایدیش" (زبان یهودیان اروپا)، نوشته شده توسط سرول شعیا کولنیرژیک در 15 فوریه 1944، ده ماه پس از شورش گتو ورشو.
  • عروسکی به اسم زوسیا.
  • کوپن غذای الی ملکیور در گتو ورشو.