هولوکاست

گتو

گتو ورشو

گالری تصاویر
  • سربازهای آلمانی، یهودیان را از گتو به کارهای اجباری می برند.
  • آوارگان یهودی در حین انتظار در صف آشپزخانه عمومی در خیابان نالبکی 33، گتو ورشو. اکثر آوارگانی که در این خیابان زندگی میکردند از کالیش-لیپنو آمده بودند.
  • بچه هایی که در گتو ورشو گدائی می کنند.
  • امتحان کردن پارچه در بازار سیاه گتو ورشو.
  • آوارگان یهودی که به کنیسه ایی در خیابان نالبکی 37 در گتو ورشو پناه برده اند.
  • روانه کردن یهودیان در ماه های سپتامبر و اکتبر 1940 به منطقه ایی که قرار بود گتو ورشو در اکتبر 1940 بر روی آن به پا شود.
  • دکتر امانوئل رینگلبلوم، موسس آرشیو "اونگ شبات" در گتو ورشو