هولوکاست

گتو

گتو ترزین

گالری تصاویر
  • عکس این بچه ها توسط صلیب سرخ، در 23 ژوئیه 1944، در گتو ترزین (Terezín)، انداخته شد. این عکس در حین دیدار صلیب سرخ از گتو گرفته شد.
  • خیابان اصلی در گتو ترزین (Terezín).
  • Гارکست گتو ترزین (Terezín).
  • رسیدن یهودیان رانده شده از هلند به ترزین (Terezín) در 20 ژانویه 1944.
  • قبر نمودن جنازه ها در قبرهای دسته جمعی در ترزین(Terezín)  در سال 1941؛ سمت راست عکس، یعقوب ادلشتین، رئیس آلتستنرات ("کمیته بزرگان" – لقبی که در گتو ترزین به شورای یهودیان -  Judenrat  - داده شد) ایستاده است.