هولوکاست

گتو

گتو لودز

لوازم
  • شمعدانی اهدایی به رومکووسکی، رئیس "یودنرات" (Judenrat) در لودز، توسط مدیر کارخانه کاغذ در گتو.
  • کفشهای حصیری که ارتش آلمان در هوای برفی از آن استفاده می نمود. این کفش ها را  کارگران یهودی، در چارچوب کارهای ها اجباری، در کارگاه گتو لودز می بافتند.
کلکسیون اشیاء – موزه ید و شم اهدایی از یعقوب زیم، تل آویو، اسرائیل.
  • کتاب تورات از سال 1924 از گتو ورشو. بر روی این کتاب مهر نازی ها زده شده است.
  • سنجاقی از نقره و بر روی آن تصویری از گتو لودز.