هولوکاست

گتو

گتو لودز

گالری تصاویر
  • اخراج یهودیان از گتو لودز توسط واگن های حمل احشام
  • یهودیان در حین خداحافظی هنگام اخراج از گتو لودز
  • رئیس یودنرات (Judenrat- شورای یهودیان) در گتو لودز مردخای رومکووسکی، در حین دعا کردن دو تازه عروس.
  • یهودیانی که بر روی پلی در خیابان زگایرسکه ایستاده اند. این پل، دو قسمت از سه قسمت گتو لودز را به همدیگر وصل می نمود.
  • پلیس یهودی در حین وصل نمودن برچسب به لباس یهودیانی که به گتو لودز رانده شده اند.
  • تقسیم نان در گتو لودز.