هولوکاست

شروع جنگ جهانى دوم و سياست در مورد يهوديان

تصرف لهستان و آغاز اذيت و آزار يهوديان

گالری تصاویر
  • اولکوش، لهستان، 31 جولاى 1940 – پليس هاى آلمانى خاخام موشه اسحاق هاگرمن را در "چهارشنبه خونين" تحقير ميکنند.
  • خانواده هنشينسکى با وصله  زرد رنگ به صورت ستاره داود بر روى لباسشان
  • لوبلين، لهستان – يک فرد يهودى وادار به ايستادن در بيرون قبرستان و حمل ستاره داود بر گردنش ميگردد، جهت تحقير کردن وى در ملاء عام.
  • لودز، لهستان – خاخام شهر وادار به سوار شدن بر درشکه ميشود و در شهر ميگردد، و يک تابلوى ضد يهودى در دست دارد. روى درشکه نوشته شده "يهوديان علت بدبختى ما هستند" وروى تابلویی  که در دست دارد نوشته شده "ما جنگ را ميخواستيم".
  • آلمان، 1939 – سربازان آلمانى سوار بر قطار در راه لهستان، که بر روى آن نوشته شده "ما به لهستان ميرويم تا يهوديان را نابود کنيم"
  • اولکوش، لهستان – يک فرد يهودى وادار به تراشیدن ريش ابراهام يشعياهو اپلشتاين، قصاب شهر، ميگردد.