هولوکاست

شروع جنگ جهانى دوم و سياست در مورد يهوديان

"در اين نقطه دنیا (شرق و مرکز اروپا) ، شش مليون يهودى هستند ... که براى آنها دنيا به دو بخش تقسيم شده: اماکنى که امکان زندگى در آن را ندارند، و اماکنى که امکان ورود به آن را ندارند."

حاييم وايزمن

با شروع جنگ جهانى دوم در 1 سپتامبر 1939، مرحله جديدى از سياست آلمان در مورد يهوديان آغاز گرديد.

پس از اشغال لهستان يهوديان اين کشور در گتوهاى اروپاى شرقى جمع شده، در غرب اروپا ثبت نام يهوديان و سلب مالکيت از آنها آغاز شد. قوانين نژادى آنتی سمیتیزم در شمال آفريقا اعمال گرديد؛ و در کشورهاى جنوب شرقى اروپا يهوديان توسط رژيم هاى متحد با آلمان نازى به بيگارى واداشته شدند, و ده ها هزار يهودى در اين ميان کشته شدند.

جنگ جهانى دوم چهره اروپا و تمام دنيا را تغيير داد، به مرگ ده ها مليون شهروند از ملل و اقوام گوناگون انجاميد و باعث طراحى و پياده سازى برنامه شيطانى نسل کشى گرديد.